Title: Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05
Authors: Nguyễn, Tuệ , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Tú–
Keywords: Hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày ngh (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43541
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

Bitnami