Title:  Tìm hiểu và phân tích đánh giá độ an toàn của thuật toán MD5 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Authors:  Nguyễn, Ngọc Cương, người hướng dẫn
Chu, Thị Thanh Xuân
Keywords:  Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin
Thuật toán MD5
Issue Date:  2014
Publisher:  ĐHCN
Abstract:  56 tr. + CD-ROM
Luận văn TS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43568
Appears in Collections: UET – Master Theses

 

Files in This Item:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

Bitnami